«ΕΝΟΡΙΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ
 

Μία νέα ἐφαρμογή, ἡ ὁποία καλύπτει ὅλο τὸ φάσμα ἐργασιῶν μιᾶς ἐνορίας, κυκλοφορεῖ ἀπὸ 1.1.2006.

 Ἡ «ΕΝΟΡΙΑ», ὅπως ὀνομάζεται, δοκιμάστηκε διεξοδικὰ σὲ ἐπιλεγμένους ναούς πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη διάθεσή της. Πραγματοποιεῖ ἠλεκτρονικὴ διαχείριση ὅλων τῶν ἐργασιῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἐνοριακὸ ἔργο, ὅπως (ἐνδεικτικά): Ἔκδοση δηλώσεων μυστηρίων, αἰτήσεων, πιστοποιητικῶν, τήρηση βιβλίων μυστηρίων, τήρηση ταμείων καὶ ἔκδοση παραστατικῶν εἰσπράξεων ἢ πληρωμῶν, ἐκτέλεση προϋπολογισμοῦ καὶ ἀπολογισμοῦ, τριμηνιῶν κ.λπ. Οἱ δημιουργοί της τονίζουν μὲ ἔμφαση ὅτι, συγκριτικὰ μὲ ἄλλες ἐφαρμογές, μπορεῖ νὰ ἐγκατασταθεῖ εὔκολα χωρὶς περίπλοκες διαδικασίες καὶ κωδικούς, ἔχει μικρὲς ἀπαιτήσεις πόρων τοῦ Η/Υ καὶ ἐκτελεῖται ταχύτατα, ἐνῶ σχεδιάστηκε μὲ γνώμονα τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἐκμάθηση καὶ ἐκτέλεση ἀπὸ τὸ χρήστη.

Ἀναλυτικότερα ἡ «ΕΝΟΡΙΑ» παρέχει τὶς ἑξῆς δυνατότητες:

1. Μυστήρια

α) Ἑνιαία καταχώρηση στοιχείων (δὲν πληκτρολογεῖται γιὰ δεύτερη φορὰ κάποιο στοιχεῖο, ὅπως στὴ χειρόγραφη ἐκδοχή), β) Ἐκτύπωση δηλώσεων βαπτίσεως, αἰτήσεων τελέσεως γάμου, πιστοποιητικῶν ἐλευθερογαμίας καὶ δηλώσεων τελέσεως γάμων, γ) Ἄμεση εὔρεση ἐκδοθέντων ἐγγράφων καὶ ἐκτύπωση ἀντιγράφων.

2. Βιβλία

Αὐτόματη τήρηση βιβλίων Βαπτίσεων, Αἰτήσεων Γάμου, Πιστοποιητικῶν ἀγαμίας, Τελέσεων Γάμων καὶ Κηδειῶν (χωρὶς ἐπιπλέον καταχώρηση), ἡ ὁποία καταργεῖ τὴ χρονοβόρο τήρηση χειρογράφων βιβλίων μὲ δυνατότητα μερικῶν ἢ συγκεντρωτικῶν ἐκτυπώσεων.

 

 

 

 

3. Ταμεῖα

α) Ἔκδοση ἀποδείξεων εἰσπράξεως ἀπὸ μυστήρια (βαπτίσεις, γάμοι, κηδεῖες, μνημόσυνα). Στὶς βαπτίσεις, γάμους καὶ κηδεῖες ἡ ἔκδοση γίνεται αὐτόματα μαζὶ μὲ τὴν καταχώρηση–ἐκτύπωση τῶν σχετικῶν ἐγγράφων. β) Ἔκδοση ἀποδείξεων εἰσπράξεως δωρεῶν (Ἐνοριακοῦ καὶ Φιλοπτώχου ταμείου) καὶ Πρακτικῶν καταμετρήσεων. γ) Ἔκδοση ἐνταλμάτων πληρωμῆς ἐξόδων (Χ.Ε.Π.). δ) Αὐτόματη ἐνημέρωση τοῦ Ἐνοριακοῦ καὶ τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου γιὰ κάθε κίνηση (ὅπως ἀναφέρονται παραπάνω).ε) Αὐτόματος ὑπολογισμὸς Τριμηνίας καὶ Ἀπολογισμὸς ἔτους. στ) Αὐτοματοποιημένη ἔκδοση Προϋπολογισμοῦ ἔτους. ζ) Γιὰ τὰ παραστατικὰ ποὺ χρειάζεται, γίνεται αὐτόματος ὑπολογισμὸς κρατήσεων ἀναλογούντων εἰσφορῶν (βλ. κληρικόσημο).

4. Ἐπιπλέον δυνατότητες

α) Πολυτονικὸ ( u n i c o de ) περιβάλλον.

β) Δυνατότητα παράλληλης καταχώρησης ἀπὸ περισσότερους τοῦ ἑνὸς Η/Υ γιὰ μεγαλύτερη ταχύτητα καὶ εὐελιξία (δικτυακὴ λειτουργία).

γ) Πρόσθετες ἐνσωματωμένες ἐφαρμογὲς ὅπως: Ἡμερολόγιο (μὲ προειδοποίηση γιὰ περιόδους μὴ τελέσεως μυστηρίων), Πρωτόκολλο ἀλληλογραφίας, Αὐτοματοποιημένη εὔκολη δημιουργία ἐγγράφων καὶ ἀνακοινώσεων μὲ ἐνσωμάτωση ἔτοιμων γραφικῶν μέσῳ τοῦ MS W o rd , Αὐτόματη δημιουργία τοπικῶν ἀντιγράφων ἀσφαλείας καὶ προαιρετικὴ δημιουργία ἐξωτερικῶν ἀντιγράφων ἀσφαλείας σὲ κάθε εἴδους μέσο (usb stick , CD κ.λπ.).

 Ἡ ἐφαρμογὴ δημιουργήθηκε ἀπὸ ὁμάδα προγραμματιστῶν μὲ μεγάλη ἐμπειρία ἀνάπτυξης ἐφαρμογῶν, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται σήμερα ἀπὸ Ἱερὲς Μητροπόλεις, τὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση, τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης (Δικαστήρια, Εἰσαγγελίες) κ.λπ. Ὁ γενικὸς ὑπεύθυνος ὁλοκλήρωσης εἶναι Μηχανικὸς Πληροφορικῆς Α.Ε.Ι., ἐνῶ εἰδικὰ γιὰ τὴν «ΕΝΟΡΙΑ» συνεργάστηκαν ἐπιλεγμένοι κληρικοί, προκειμένου νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς λειτουργικότητας τῆς ἐφαρμογῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς συντακτικῆς – γραμματικῆς ἀρτιότητας τῶν κειμένων.